Main menu:

Contatore - dal 01 gennaio 2015

Contatore di visite

Visite totali: Visite da IP unici: Visite totali odierne: Visite da IP unici odierne: Visite negli ultimi 7 giorni: Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni:
40148 5796 1 1 22 13

Visite giornaliere per mese

Giorno Quantità Grafico / %
1 998 Giorno - 1 - 998 - 2.49 %   2.49 %
2 1409 Giorno - 2 - 1409 - 3.51 %   3.51 %
3 979 Giorno - 3 - 979 - 2.44 %   2.44 %
4 1143 Giorno - 4 - 1143 - 2.85 %   2.85 %
5 1028 Giorno - 5 - 1028 - 2.56 %   2.56 %
6 1614 Giorno - 6 - 1614 - 4.02 %   4.02 %
7 1412 Giorno - 7 - 1412 - 3.52 %   3.52 %
8 1321 Giorno - 8 - 1321 - 3.29 %   3.29 %
9 1333 Giorno - 9 - 1333 - 3.32 %   3.32 %
10 1119 Giorno - 10 - 1119 - 2.79 %   2.79 %
11 1182 Giorno - 11 - 1182 - 2.94 %   2.94 %
12 1279 Giorno - 12 - 1279 - 3.19 %   3.19 %
13 1491 Giorno - 13 - 1491 - 3.71 %   3.71 %
14 1891 Giorno - 14 - 1891 - 4.71 %   4.71 %
15 1303 Giorno - 15 - 1303 - 3.25 %   3.25 %
16 1166 Giorno - 16 - 1166 - 2.9 %   2.9 %
17 1130 Giorno - 17 - 1130 - 2.81 %   2.81 %
18 1047 Giorno - 18 - 1047 - 2.61 %   2.61 %
19 1005 Giorno - 19 - 1005 - 2.5 %   2.5 %
20 1233 Giorno - 20 - 1233 - 3.07 %   3.07 %
21 1121 Giorno - 21 - 1121 - 2.79 %   2.79 %
22 1581 Giorno - 22 - 1581 - 3.94 %   3.94 %
23 1767 Giorno - 23 - 1767 - 4.4 %   4.4 %
24 1697 Giorno - 24 - 1697 - 4.23 %   4.23 %
25 1981 Giorno - 25 - 1981 - 4.93 %   4.93 %
26 929 Giorno - 26 - 929 - 2.31 %   2.31 %
27 1447 Giorno - 27 - 1447 - 3.6 %   3.6 %
28 1362 Giorno - 28 - 1362 - 3.39 %   3.39 %
29 1081 Giorno - 29 - 1081 - 2.69 %   2.69 %
30 1303 Giorno - 30 - 1303 - 3.25 %   3.25 %
31 796 Giorno - 31 - 796 - 1.98 %   1.98 %

Visite giornaliere per mese (solo questo mese)

Giorno Quantità Grafico / %
1 2 Giorno - 1 - 2 - 2.06 %   2.06 %
2 3 Giorno - 2 - 3 - 3.09 %   3.09 %
5 1 Giorno - 5 - 1 - 1.03 %   1.03 %
6 9 Giorno - 6 - 9 - 9.28 %   9.28 %
9 19 Giorno - 9 - 19 - 19.59 %   19.59 %
10 2 Giorno - 10 - 2 - 2.06 %   2.06 %
11 2 Giorno - 11 - 2 - 2.06 %   2.06 %
12 19 Giorno - 12 - 19 - 19.59 %   19.59 %
13 1 Giorno - 13 - 1 - 1.03 %   1.03 %
14 2 Giorno - 14 - 2 - 2.06 %   2.06 %
15 1 Giorno - 15 - 1 - 1.03 %   1.03 %
16 3 Giorno - 16 - 3 - 3.09 %   3.09 %
18 5 Giorno - 18 - 5 - 5.15 %   5.15 %
19 1 Giorno - 19 - 1 - 1.03 %   1.03 %
20 2 Giorno - 20 - 2 - 2.06 %   2.06 %
21 2 Giorno - 21 - 2 - 2.06 %   2.06 %
22 1 Giorno - 22 - 1 - 1.03 %   1.03 %
24 4 Giorno - 24 - 4 - 4.12 %   4.12 %
26 8 Giorno - 26 - 8 - 8.25 %   8.25 %
27 6 Giorno - 27 - 6 - 6.19 %   6.19 %
29 2 Giorno - 29 - 2 - 2.06 %   2.06 %
30 1 Giorno - 30 - 1 - 1.03 %   1.03 %
31 1 Giorno - 31 - 1 - 1.03 %   1.03 %

Visite giornaliere per settimana

Giorno Quantità Grafico / %
Sunday 5312 Giorno - Sunday - 5312 - 13.23 %   13.23 %
Monday 5727 Giorno - Monday - 5727 - 14.26 %   14.26 %
Tuesday 4520 Giorno - Tuesday - 4520 - 11.26 %   11.26 %
Wednesday 4985 Giorno - Wednesday - 4985 - 12.42 %   12.42 %
Thursday 7670 Giorno - Thursday - 7670 - 19.1 %   19.1 %
Friday 7022 Giorno - Friday - 7022 - 17.49 %   17.49 %
Saturday 4912 Giorno - Saturday - 4912 - 12.23 %   12.23 %

Visite mensili

Mese Quantità Grafico / %
Jan 15 666 Mese - Jan 15 - 666 - 1.66 %   1.66 %
Feb 15 483 Mese - Feb 15 - 483 - 1.2 %   1.2 %
Mar 15 335 Mese - Mar 15 - 335 - 0.83 %   0.83 %
Apr 15 283 Mese - Apr 15 - 283 - 0.7 %   0.7 %
May 15 409 Mese - May 15 - 409 - 1.02 %   1.02 %
Jun 15 370 Mese - Jun 15 - 370 - 0.92 %   0.92 %
Jul 15 203 Mese - Jul 15 - 203 - 0.51 %   0.51 %
Aug 15 217 Mese - Aug 15 - 217 - 0.54 %   0.54 %
Sep 15 279 Mese - Sep 15 - 279 - 0.69 %   0.69 %
Oct 15 336 Mese - Oct 15 - 336 - 0.84 %   0.84 %
Nov 15 318 Mese - Nov 15 - 318 - 0.79 %   0.79 %
Dec 15 623 Mese - Dec 15 - 623 - 1.55 %   1.55 %
Jan 16 729 Mese - Jan 16 - 729 - 1.82 %   1.82 %
Feb 16 702 Mese - Feb 16 - 702 - 1.75 %   1.75 %
Mar 16 298 Mese - Mar 16 - 298 - 0.74 %   0.74 %
Apr 16 226 Mese - Apr 16 - 226 - 0.56 %   0.56 %
May 16 554 Mese - May 16 - 554 - 1.38 %   1.38 %
Jun 16 324 Mese - Jun 16 - 324 - 0.81 %   0.81 %
Jul 16 614 Mese - Jul 16 - 614 - 1.53 %   1.53 %
Aug 16 484 Mese - Aug 16 - 484 - 1.21 %   1.21 %
Sep 16 360 Mese - Sep 16 - 360 - 0.9 %   0.9 %
Oct 16 374 Mese - Oct 16 - 374 - 0.93 %   0.93 %
Nov 16 394 Mese - Nov 16 - 394 - 0.98 %   0.98 %
Dec 16 820 Mese - Dec 16 - 820 - 2.04 %   2.04 %
Jan 17 1026 Mese - Jan 17 - 1026 - 2.56 %   2.56 %
Feb 17 348 Mese - Feb 17 - 348 - 0.87 %   0.87 %
Mar 17 834 Mese - Mar 17 - 834 - 2.08 %   2.08 %
Apr 17 1158 Mese - Apr 17 - 1158 - 2.88 %   2.88 %
May 17 759 Mese - May 17 - 759 - 1.89 %   1.89 %
Jun 17 574 Mese - Jun 17 - 574 - 1.43 %   1.43 %
Jul 17 568 Mese - Jul 17 - 568 - 1.41 %   1.41 %
Aug 17 358 Mese - Aug 17 - 358 - 0.89 %   0.89 %
Sep 17 681 Mese - Sep 17 - 681 - 1.7 %   1.7 %
Oct 17 745 Mese - Oct 17 - 745 - 1.86 %   1.86 %
Nov 17 974 Mese - Nov 17 - 974 - 2.43 %   2.43 %
Dec 17 600 Mese - Dec 17 - 600 - 1.49 %   1.49 %
Jan 18 537 Mese - Jan 18 - 537 - 1.34 %   1.34 %
Feb 18 510 Mese - Feb 18 - 510 - 1.27 %   1.27 %
Mar 18 2575 Mese - Mar 18 - 2575 - 6.41 %   6.41 %
Apr 18 686 Mese - Apr 18 - 686 - 1.71 %   1.71 %
May 18 858 Mese - May 18 - 858 - 2.14 %   2.14 %
Jun 18 829 Mese - Jun 18 - 829 - 2.06 %   2.06 %
Jul 18 303 Mese - Jul 18 - 303 - 0.75 %   0.75 %
Aug 18 130 Mese - Aug 18 - 130 - 0.32 %   0.32 %
Sep 18 108 Mese - Sep 18 - 108 - 0.27 %   0.27 %
Oct 18 307 Mese - Oct 18 - 307 - 0.76 %   0.76 %
Nov 18 302 Mese - Nov 18 - 302 - 0.75 %   0.75 %
Dec 18 139 Mese - Dec 18 - 139 - 0.35 %   0.35 %
Jan 19 223 Mese - Jan 19 - 223 - 0.56 %   0.56 %
Feb 19 146 Mese - Feb 19 - 146 - 0.36 %   0.36 %
Mar 19 133 Mese - Mar 19 - 133 - 0.33 %   0.33 %
Apr 19 102 Mese - Apr 19 - 102 - 0.25 %   0.25 %
May 19 130 Mese - May 19 - 130 - 0.32 %   0.32 %
Jun 19 262 Mese - Jun 19 - 262 - 0.65 %   0.65 %
Jul 19 403 Mese - Jul 19 - 403 - 1 %   1 %
Aug 19 506 Mese - Aug 19 - 506 - 1.26 %   1.26 %
Sep 19 718 Mese - Sep 19 - 718 - 1.79 %   1.79 %
Oct 19 812 Mese - Oct 19 - 812 - 2.02 %   2.02 %
Nov 19 1060 Mese - Nov 19 - 1060 - 2.64 %   2.64 %
Dec 19 710 Mese - Dec 19 - 710 - 1.77 %   1.77 %
Jan 20 671 Mese - Jan 20 - 671 - 1.67 %   1.67 %
Feb 20 644 Mese - Feb 20 - 644 - 1.6 %   1.6 %
Mar 20 150 Mese - Mar 20 - 150 - 0.37 %   0.37 %
Apr 20 91 Mese - Apr 20 - 91 - 0.23 %   0.23 %
May 20 99 Mese - May 20 - 99 - 0.25 %   0.25 %
Jun 20 96 Mese - Jun 20 - 96 - 0.24 %   0.24 %
Jul 20 150 Mese - Jul 20 - 150 - 0.37 %   0.37 %
Aug 20 115 Mese - Aug 20 - 115 - 0.29 %   0.29 %
Sep 20 76 Mese - Sep 20 - 76 - 0.19 %   0.19 %
Oct 20 64 Mese - Oct 20 - 64 - 0.16 %   0.16 %
Nov 20 52 Mese - Nov 20 - 52 - 0.13 %   0.13 %
Dec 20 493 Mese - Dec 20 - 493 - 1.23 %   1.23 %
Jan 21 64 Mese - Jan 21 - 64 - 0.16 %   0.16 %
Feb 21 627 Mese - Feb 21 - 627 - 1.56 %   1.56 %
Mar 21 440 Mese - Mar 21 - 440 - 1.1 %   1.1 %
Apr 21 346 Mese - Apr 21 - 346 - 0.86 %   0.86 %
May 21 542 Mese - May 21 - 542 - 1.35 %   1.35 %
Jun 21 133 Mese - Jun 21 - 133 - 0.33 %   0.33 %
Jul 21 716 Mese - Jul 21 - 716 - 1.78 %   1.78 %
Aug 21 136 Mese - Aug 21 - 136 - 0.34 %   0.34 %
Sep 21 114 Mese - Sep 21 - 114 - 0.28 %   0.28 %
Oct 21 239 Mese - Oct 21 - 239 - 0.6 %   0.6 %
Nov 21 161 Mese - Nov 21 - 161 - 0.4 %   0.4 %
Dec 21 107 Mese - Dec 21 - 107 - 0.27 %   0.27 %
Jan 22 186 Mese - Jan 22 - 186 - 0.46 %   0.46 %
Feb 22 107 Mese - Feb 22 - 107 - 0.27 %   0.27 %
Mar 22 65 Mese - Mar 22 - 65 - 0.16 %   0.16 %
Apr 22 65 Mese - Apr 22 - 65 - 0.16 %   0.16 %
May 22 107 Mese - May 22 - 107 - 0.27 %   0.27 %
Jun 22 124 Mese - Jun 22 - 124 - 0.31 %   0.31 %
Jul 22 210 Mese - Jul 22 - 210 - 0.52 %   0.52 %
Aug 22 155 Mese - Aug 22 - 155 - 0.39 %   0.39 %
Sep 22 135 Mese - Sep 22 - 135 - 0.34 %   0.34 %
Oct 22 174 Mese - Oct 22 - 174 - 0.43 %   0.43 %
Nov 22 330 Mese - Nov 22 - 330 - 0.82 %   0.82 %
Dec 22 211 Mese - Dec 22 - 211 - 0.53 %   0.53 %
Jan 23 209 Mese - Jan 23 - 209 - 0.52 %   0.52 %
Feb 23 132 Mese - Feb 23 - 132 - 0.33 %   0.33 %
Mar 23 97 Mese - Mar 23 - 97 - 0.24 %   0.24 %

Visite orarie

Ora Quantità Grafico / %
0 2138 Ora - 0 - 2138 - 5.33 %   5.33 %
1 1463 Ora - 1 - 1463 - 3.64 %   3.64 %
2 1244 Ora - 2 - 1244 - 3.1 %   3.1 %
3 1488 Ora - 3 - 1488 - 3.71 %   3.71 %
4 2209 Ora - 4 - 2209 - 5.5 %   5.5 %
5 1405 Ora - 5 - 1405 - 3.5 %   3.5 %
6 1199 Ora - 6 - 1199 - 2.99 %   2.99 %
7 1454 Ora - 7 - 1454 - 3.62 %   3.62 %
8 1597 Ora - 8 - 1597 - 3.98 %   3.98 %
9 1893 Ora - 9 - 1893 - 4.72 %   4.72 %
10 1944 Ora - 10 - 1944 - 4.84 %   4.84 %
11 1528 Ora - 11 - 1528 - 3.81 %   3.81 %
12 1753 Ora - 12 - 1753 - 4.37 %   4.37 %
13 1669 Ora - 13 - 1669 - 4.16 %   4.16 %
14 2466 Ora - 14 - 2466 - 6.14 %   6.14 %
15 2296 Ora - 15 - 2296 - 5.72 %   5.72 %
16 1752 Ora - 16 - 1752 - 4.36 %   4.36 %
17 1249 Ora - 17 - 1249 - 3.11 %   3.11 %
18 1339 Ora - 18 - 1339 - 3.34 %   3.34 %
19 1631 Ora - 19 - 1631 - 4.06 %   4.06 %
20 1570 Ora - 20 - 1570 - 3.91 %   3.91 %
21 1328 Ora - 21 - 1328 - 3.31 %   3.31 %
22 1554 Ora - 22 - 1554 - 3.87 %   3.87 %
23 1979 Ora - 23 - 1979 - 4.93 %   4.93 %

Pagine più visitate (3)

Pagina Quantità Grafico / %
/wordpress213/?p=1497 6212 Pagina - /wordpress213/?p=1497 - 6212 - 56.79 %   56.79 %
/Wordpress213/ 3169 Pagina - /Wordpress213/ - 3169 - 28.97 %   28.97 %
/wordpress213/?page_id=502 1558 Pagina - /wordpress213/?page_id=502 - 1558 - 14.24 %   14.24 %

Provenienze più viste (3)

Provenienza Quantità Grafico / %
http://www.domeniconodari.it/ 788 Provenienza - http://www.domeniconodari.it/ - 788 - 39.66 %   39.66 %
https://www.google.it/ 733 Provenienza - https://www.google.it/ - 733 - 36.89 %   36.89 %
https://www.google.com/ 466 Provenienza - https://www.google.com/ - 466 - 23.45 %   23.45 %

Browser più utilizzati (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari Safari 15183 UserAgent - <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' /> Safari - 15183 - 46.86 %   46.86 %
Internet Explorer 8687 UserAgent - Internet Explorer - 8687 - 26.81 %   26.81 %
Mozilla Firefox 8530 UserAgent - Mozilla Firefox - 8530 - 26.33 %   26.33 %

Versioni di browser più utilizzate (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari 537.36 Safari 537.36 11204 UserAgent - <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari 537.36' width='14' height='14' class='browsericon' /> Safari 537.36 - 11204 - 54.46 %   54.46 %
Internet Explorer 9.0 4797 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 4797 - 23.32 %   23.32 %
sconosiuto 4573 UserAgent - sconosiuto - 4573 - 22.23 %   22.23 %

Sistemi operativi più utilizzati (3)

Sistema Operativo Quantità Grafico / %
Mac OS X Mac OS X 16091 Sistema Operativo - <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mac OS X - 16091 - 51.62 %   51.62 %
Windows NT Windows NT 9092 Sistema Operativo - <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' /> Windows NT - 9092 - 29.17 %   29.17 %
sconosiuto 5989 Sistema Operativo - sconosiuto - 5989 - 19.21 %   19.21 %

Parole chiave più cercate (3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
40051 Parola chiave - - 40051 - 99.95 %   99.95 %
pittorevincenzo nuzzi 11 Parola chiave - pittorevincenzo nuzzi - 11 - 0.03 %   0.03 %
vavastefania galli 8 Parola chiave - vavastefania galli - 8 - 0.02 %   0.02 %

Most searched keywords today(3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
1 Parola chiave - - 1 - 100 %   100 %


Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13